VOLS PARTICIPAR DE VOLUNTARI/A A L’AIRE?

Benvolguts/des amics i amigues,

Com ja ve sent habitual en els darrers anys, la SOM (Societat Ornitològica de Menorca) organitza una campanya d’anellament durant la migració primaveral, emmarcada al projecte Piccole Isole. El lloc on es durà a terme serà l’illa de l’Aire , una estació que està operativa a la primavera des de l’any 1993. Les dates de la campanya seran des de l’1 d’abril fins al 15 de maig. A continuació algunes aspectes a tenir en compte per participar-hi.

Funcions de l’anellador expert encarregat

Aquesta campanya comptarà amb la presència d’un anellador expert, que és el responsable de l’estació, dels anellaments i en resum de tota la feina que es desenvolupa al voltant d’aquesta campanya. Les responsabilitats de l’anellador encarregat són, bàsicament, les tasques d’anellament, emplenar correctament els fulls de camp i estar pendent dels anellaments dels col·laboradors, dels quals en serà responsable. Els darrers anys s’han detectar alguns errors (controls que no coincideixen amb l’anellament original, errors en les mesures de l’ala, greix…..). En definitiva, l’anellador ha de controlar tot el referent a l’anellament, i repassar els anellaments dels col·laboradors.

Voluntaris i auxiliars

Com s’ha vingut fent des de l’inici del projecte la SOM ofereix la possibilitat de participar com a voluntari en aquestes campanyes. La presència d’anelladors, auxiliars i ajudants voluntaris en general és bàsica per a poder dur a terme aquest projecte. L’infrafinançament fa que no es pugui oferir la manutenció gratuïta ni tampoc els trasllats a l’illot. En concret TOTS els participants (exceptuant l’anellador expert encarregat de l’estació) contribuiran amb la campanya amb 12 € diaris per poder fer front a les despeses de manutenció i trasllats a l’illot de cada participant, en cas contrari seria impossible dur a terme aquesta campanya.

Els dies que està previst que hi hagi trasllat són en general els diumenges o dilluns. Si les condicions meteorològiques són adverses i no es pot fer el trasllat a l’Aire, s’intenterà fer-ho en dies posteriors (o anteriors). Els organitzadors no ens feim responsables dels retards en entrar o sortir de l’illa. És molt important que abans de comprar bitllets es confirmin dates d’entrada i sortida amb el coordinador del calendari (Santi Catchot, 649868695 o scatchot@gmail.com). És important, també, saber que la RESPONSABILITAT DE PARTICIPAR EN AQUESTA CAMPANYA ÉS DE CADASCUN DELS PARTICIPANTS, L’ORGANITZACIÓ NO ES FA RESPONSABLE DE CAP POSSIBLE ACCIDENT DURANT ELS TRASLLATS O BÉ DURANT L’ESTÀNCIA A L’ILLA DE L’AIRE. El fet d’apuntar-se significa l’acceptació d’aquesta condició

A l’illa, com molts ja sabeu, solem “viure” en una petita cotxeria que ens deixa Autoritat Portuària, allà és on feim tota la feina, dormir, cuinar, etc. (no s’entra i es surt a diari de l’illa, vivim allà). No hi ha WC, però l’illa és prou gran per tenir intimitat. Els organitzadors de la campanya aportaran el bàsic per arribar i viure durant la campanya: menjar i beure a més del transport fins l’illa de l’Aire. Begudes alcohòliques i extres aniran a càrrerc de cadascú. Si per alguna raó els col·laboradors han de fer nit a Menorca, l’organització no se’n farà càrrec.

Necesitarieu dur el bàsic, sac de dormir, “minero”, calçat adient per caminar damunt roques, etc. Tot el material d’anellament i de cuina ja es a l’illa. No heu de portar res de plats, gots,…..Les feines de cuina i neteja de l’espai seran responsabilitat de tots els assistents.

Durant les darreres campanyes s’han anellat a l’illa de l’Aire una mitjana de més 3300 ocells per any, destacant sempre algunes captures d’espècies rares com Curruca curruca, Ficedula albicollis, o altres no tant rares però que s’anellen amb números prou interessants (Hippolais icterina, Phylloscopus sibilatrix, Emberiza hortulana,…), així com també dies de captures molt abundants (s’han arribat a capturar més de 600 ocells en una sola jornada). En canvi, altres dies les captures poden arribar a ser mínimes.

També són interessants les poblacions d’altres espècies que nidifiquen a l’illot. Durant la campanya aprofitam per fer un seguiment de les mateixes. Podeu fer-vos una idea del que és l’illa clicant els següents enllaços, tot i que ja són de fa uns anys:

http://www.youtube.com/watch?v=vSG5ZPB-9ts&feature=youtu.be https://www.facebook.com/123076821107848/videos/531482293600630/

També podeu veure alguna memòria de resultats al bloc de campanya: https://illadelaire.wordpress.com/

El calendari per apuntar-se ja s’ha obert, es pot solicitar més informació o confirmar estàncies posant-se en contacte amb el coordinador del calendari: Santi Catchot, 649868695 o al correu electrònic: scatchot@gmail.com

CASTELLÀ

Apreciados amigos y amigas,

Como ya viene siendo habitual en los últimos años, la SOM (Sociedad Ornitológica de Menorca) organiza una campaña de anillamiento durante la migración primaveral, enmarcada en el proyecto Piccole Isole. El lugar donde se lleva a cabo es la isla del Aire, una estación que está operativa en primavera desde el año 1993. Las fechas de la campaña son del 1 de abril hasta el 15 de mayo. A continuación, algunos aspectos a tener en cuenta.

Funciones del anillador experto

Esta campaña contará con la presencia de un anillador experto, que es el responsable de la estación, los anillamientos y en resumen de todo el trabajo que se desarrolla en torno a esta campaña. Las responsabilidades del anillador encargado son, básicamente, las tareas de anillamiento, rellenar correctamente las hojas de campo y estar pendiente de los anillamientos de los colaboradores.

Voluntrios i colaboradores

Como se ha venido haciendo desde el inicio del proyecto la SOM ofrece la posibilidad de participar como voluntario en estas campañas. La presencia de anilladores, auxiliares y ayudantes voluntarios en general es básica para poder llevar a cabo este proyecto. La falta de financiación hace que no se pueda ofrecer la manutención gratuita ni tampoco los traslados al islote. En concreto TODOS los participantes (exceptuando el anillador experto encargado de la estación) deberán contribuir con 12 € diarios para poder hacer frente a los gastos de manutención y traslados al islote de cada participante, de lo contrario sería imposible llevar a cabo esta campaña.

Los días que está previsto haya traslado son, en general, los domingos y/o lunes. Si las condiciones meteorológicas son adversas y no se puede hacer el traslado a la isla del Aire, se intenterá hacerlo en días posteriores (o anteriores). Los organizadores no nos hacemos responsables de los retrasos al entrar o salir de la isla. Es muy importante que antes de comprar billetes se confirmen fechas de entrada y salida con el coordinador del calendario (Santi Catchot, 649868695 o scatchot@gmail.com). Es importante saber que la responsabilidad de participar en esta campaña es de cada uno de los participantes, la ORGANIZACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN POSIBLE ACCIDENTE DURANTE LOS TRASLADOS O BIEN DURANTE LA ESTANCIA EN LA ISLA. Esta condición se entenderá como aceptada en el momento de la inscripción a la campaña. Las inscripciones se harán por riguroso orden de llegada de las peticiones, así como también equilibrando los equipos (cuatro personas máximo) en función de la experiencia de los colaboradores.

En la isla solemos “vivir” en una pequeña cochera que nos deja Autoridad Portuaria, allí es donde hacemos todo el trabajo, dormir, cocinar, etc. (No se entra y se sale a diario de la isla, vivimos allí). No hay WC, pero la isla es lo suficientemente grande para tener intimidad. Los organizadores de la campaña aportarán el básico para llegar y vivir durante la campaña: comer y beber además del transporte hasta la isla del Aire. Bebidas alcohólicas y extras iran a cargo de cada participante. Si por alguna razón los colaboradores deben pasar alguna noche en Menorca, irá a cuenta de cada uno.

Para la estancia es necesario llevar lo básico, saco de dormir, “minero”, calzado adecuado para caminar sobre rocas, etc. Todo el material de anillamiento y de cocina ya se encuentra en la isla. Los trabajos de cocina y limpieza del espacio serán responsabilidad de todos los asistentes.

Durante las últimas campañas se han anillado en la isla del Aire una media de más 3000 aves por año, destacando siempre algunas capturas de especies raras como Sylvia curruca, Ficedula albicollis, u otros no tan raras pero que se anillan en números bastante interesantes (Hippolais icterina, Phylloscopus sibilatrix,…), así como también días de capturas muy abundantes (se han llegado a capturar más de 600 pájaros en una sola jornada).

También son interesantes las poblaciones de otras especies que nidifican en el islote. Durante la campaña aprovechamos para hacer un seguimiento de las mismas. Podéis haceros una idea de la isla pulsando los siguientes enlaces, aunque antiguos, nos dan una buena idea de la isla:

http://www.youtube.com/watch?v=vSG5ZPB-9ts&feature=youtu.be

También se puede consultar la memoria de resultados del último año, y anteriores, en el blog de campaña: https://illadelaire.wordpress.com/

El calendario para apuntarse ya está abierto, se puede solicitar más información o confirmar estancias poniendose en contacto con Santi Catchot, 649868695 o al correo electrónico: scatchot@gmail.com

Categories: Novetats | Deixa un comentari

Memòria de resultats de l’any 2022

En aquesta nova entrada del blog trobareu la memòria de resultats de la campanya d’anellament a l’illa de l’Aire d’aquest 2022. Esper sigui del vostre interès!

Categories: Novetats | Deixa un comentari

RESUM FINAL 2022 I AGRAÏMENTS

La campanya d’estudi de la migració primaveral dels ocells al seu pas per la Mediterrània (Piccole Isole) a l’illa de l’Aire ha arribat a la seva fí. Aquest any han estat 45 dies de feina, des de l’1 d’abril al 15 de maig, és a dir, les dates estandard de la campanya. S’han fet 3.425 primeres captures repartides entre 3.384 anellaments i 41 recuperacions d’ocells capturats ja amb anella, però anteriors a aquesta campanya. D’aquests n’hi ha 4 amb anella estrangera, dos ulls de bou de passa (Phylloscopus trochilus), un de Noruega i un altre de Suècia, un busqueret de capell (Sylvia atricapilla) d’Alemània i un xòric (Falco tinnunculus) amb anella finlandesa. De les recuperacions locals hi ha 33 passerells (Linaria cannabina), dos busquerets capnegre (Curruca melanocephala) i una baldritja grossa (Calonectris diomedea). També s’han fet 852 controls d’ocells anellats durant aquesta campanya i tornats a capturar durant 45 dies de campanya. En total s’han agafat ocells de 55 espècies diferents.

Com sempre dic, és molt difícil fer cap hipòtesi amb les dades d’una sola estació. També la finalització de la campanya el 15 de maig, quan encara hi ha espècies en ple pas, poden tersiverjar els resultats finals. Així i tot m’atreviré a dir algunes coses:

1- Les captures del passerell, resident a l’illot, han disminuit molt, per davall de la mitjana històrica. També hem trobat a faltar els polls, només s’han capturat dos exemplars joves de l’any. La cria tardana, la sequera i, potser, la competència amb el conill per la salada (Suaeda vera) poden influir a aquesta baixada d’anellaments.

2- Els migrants més abundants dels migradors presaharians, rupit (Erithacus rubecula), ull de bou comú (Phylloscopus collybita), busqueret de capell (Sylvia atricapilla) i el tord blanc (Turdus philomelos) s’han capturat per damunt de la mitjana. Com a mínim els ocells hivernants al nord d’Àfrica han tingut un bon hivern!

3- La majoria de les espècies transaharianes, especialment les més abundants (amb nombres molt baixos de captures no podem fer cas a les tendències) donen resultats positius, és a dir, estan per damunt de la mitjana. Una de les que més sobresurt és la bosqueta icterina, essent enguany el tercer any amb més captures des de l’inici del projecte. Altres espècies, com el rossinyol (Luscinia megarhynchos), el busqueret d’abatzer (Curruca communis), el busqueret mosquiter (Sylvia borin), tot i que aquesta espècie éss molt tardana i potser encara passen durant la resta de mes, el vitrac forester (Saxicola rubetra), i potser la bosqueta comuna (Hippolais polyglotta), tot i que en aquesta espècie ja és normal veure aquestes diferències d’un any a l’altre, mostren resultats negatius. A la següent taula, amb les 25 espècies més anellades s’entén millor el que comentava de les espècies poc anellades. Comparant amb la taula que hi ha al final del post, on es veu molt ocell amb tendència negativa o amb aquesta altra que podeu veure a l’enllaç (resultats totals d les 116 espècies capturades a l’Aire des de 1995) https://illadelaire.wordpress.com/rebost/, aquesta que teniu a continuació, amb les espècies més abundants i amb nombre prou elevats per tenir en compte, veim com la majoria d’ocells han mostrat una tendència positiva de captures aquest any.

4- Un capítol a part pels ocells palustres o de zones humides, Acrocephalus ssp. i Locustella naevia. Tots ells mostren un resultats molt per davall de la mitjana, especialment el boscaler pintat gros (Locustella naevia) que no s’ha vist aquest any per l’illa. Aquest fet em fa pensar que els ocells que necessiten zones humides per viure, per tant també per passar l’hivern, han patit un poc més de l’habitual.

5- La tórtora (Streptopelis turtur) continua amb el decliu ja detectat a tota Europa, essent els resultats d’enguany dels més baixos des de l’inici del projecte.

6- Altres espècies com l’oronella (Hirundo rustica), amb captures molt irregulars al llarg dels anys degut més a dades meteorològiques que a l’abundància real durant la migració, o espècies residents i migrants a l’hora, com el busqueret capnegre (Curruca melanocephala) o el verderol (Chloris chloris) fan molt mal analitzar, per tant les deixarem un poc de banda i no farem cas de la tendència marcada a les taules que presentam a continuació.

Aquesta taula representa els resultats totals d’enguany, comparats pel període 1 d’abril-15 de maig des de l’any 1995 fins l’actual 2022. El 2020 no es va fer campanya degut a les causes que tothom ja sap (COVID19). També vull recordar que les actuals i diferents espècies de busqueret de garriga (Curruca cantillans, subalpina i iberiae) surten representades sota el nom de Sylvia cantillans a fí i efecte de poder seguir fent les comparatives amb les dades més antigues. El mateix per les diferents espècies de menjamosques gris (Muscicapa striata i tyrrhenica). També recalcar que els noms que apereixen a la taula no estan actualitzats, encara empram taules antigues amb noms antics, i ara mateix m’és impossible actualitzar-ho tot. Per veure la llista completa de captures de les 116 espècies capturades a dia d’avui a l’Aire podeu visitar aquest lloc https://illadelaire.wordpress.com/rebost/

I de moment açò és tot per enguany, s’accepten comentaris i millores a aquest petit resum fet amb poques dades i sense pensar molt.

Només acabar citant i agraint molt la col·laboració de MERAK https://www.merakcharter.com/, Club Marítim de Maó https://www.clubmaritimomahon.com/es/inicio, Toni Barber i patró Rafel, pel que fa a transport marítim, a Eladi Ribes, d’oli Berança http://www.beranca.com i molt especialment a tots els anelladors i col·laboradors (Luís Betanzos, Gerard Bota, Ugo Mellone, Òscar García, Josep Capó, Borja Pérez, Emili Garriga, Alba Palomo, Sara Malagarriga, Beth Mejan, Mikel Yarza, Ioar de Guzmán, Richard Barnes, Jaume Duaigües, Eladi Ribes, Rafel Triay, Nara Triay, Arun Triay, Jorge Ezquerro, Lídia López, Madalen Goitia i Santi Catchot: https://illadelaire.wordpress.com/galeria-danelladors-i-col%c2%b7laboradors/) que han participat a la campanya d’aquest 2022.

MOLTES GRÀCIES A TOTS I TOTES!

Raül Escandell

Categories: Novetats | 1 comentari

Pluja d’ocells a l’Aire!

Hem anat comentant durant el primer mes de campanya que els resultats provisionals comparats amb les mateixes dates dels darrers anys de campanya eren molt similars, sense granscanvis, ni amb les espècies anellades ni amb els nombres absoluts. Els primers dies de maig ja van poder veure una bona entrada de migrants, especialment l’espècies “estrella” de l’illa de l’Aire, l’ull de bou de passa (Phylloscopus trochilus). Aquesta primera pentada de maig va ser molt intensa, però quan veim els resultats de la segona pentada, encara són més espectaculars, amb tres dies seguits de migració intensa amb 185, 316 i 222 primeres captures. Altres espècies que de moment estaven per davall de la mitjana s’han recuperat, i altres han pujat per damunt. ës el cas de la coa-roja (Phoenicurus phoenicurus), el menjamosques negre (Ficedula hypoleuca) i el busqueret d’abatzer (Curruca communis). Durant aquests darrers dies també s’han anellat 8 espècies noves, augmentant el nombre total fins a 53. Algunes d’aquestes espècies són molt comunes durant la migració, però no cauen a les xarxes habitualment, com podria ser el marineret (Hydrobates pelagicus), nidificant a l’illa, i la guàtlera (Coturnix coturnix). Una nova recuperació, aquesta vegada d’un xòric (Falco tinnunculus) amb anella finlandesa, ens mostra, una vegada més, el pas en migració d’aquest rapinyaire tant comú a Menorca.

Altres noves espècies d’aquests darrers dies són la súl·lera (Emberiza calandra), el capsigrany roig (Lanius collurio) raresa balear, l’abellarol (Merops apiaster), molt observat però poc capturat a l’illa de l’Aire, l’oriol (Oriolus oriolus) amb 7 exemplars anellats és l’any amb més captures, el vitrac foraster (Saxicola rubetra), un dels migrants comuns que trobàvem a faltar i per acabar el busqueret roig (Curruca undata), una espècie molt poc anellada en migració.

A continuació penjam la ja tradicional taula amb les dades de les captures comparades amb els darrers anys, més alguns que anam afegint a mesura que aclarim les dades d’aqueslls anys. Com ja hem comentat al principi, es podrà veure com la majoria d’espècies, de les anomenades abundants, han recuperat els nombres habituals, i fins i tot han superat els nombres habituals. Així i tot hi ha alguns aspectes que ens segueixen preocupant. Les captures cada cop més escasses de vitrac forester, com hem anat informant als darrers posts, els baixos nombres de tórtora (Streptopelia turtur), que segueix amb la tendència negativa de la sèrie històrica, les zero captures dels tres darrers anys de l’hortolà (Emberiza hortulana) o les zero captures del boscaler pintat gros (Locustella naevia). En general sembla que les espècies de zones humides o palustres, (Acrocephalus ssp bàsicament) han patit més aquest any, i açò es veu reflectit a les captures d’aquesta campanya.

Per acabar un comentari especial pel passerell (Linaria cannabina), el passeriforme nidificant més abundant a l’illa de l’Aire, que també ens mostra una baixada important d’efectius, com es pot veure a la taula. La sequera i la competència per l’alimentació de la salada (Suaeda vera) amb els conills, són algunes de les hipòtesis plantejades. També el retard amb la cria d’aquest any, tampoc en sabem les causes, ha fet que no s’hagin anellat polls fins dia 8 de maig, gairebé un mes més tard del que és habitual. Com dèiem, el primer poll, i unic de moment, s’ha anellat el dia 8 de maig.

Aquests darrers dies, després de la sortida de Jorge el passat dilluns, han quedat d’encarregats de la campanya en Santi Catchot i na Lídia López, que j seran a l’illa fins dia 15 que tancarem l’estació.

Categories: Novetats | 1 comentari

Gairebé 2500 ocells anellats de 45 espècies!

Ja s’ha completat la primera pentada de maig, històricament la més forta de la campanya, i no ha defraudat. El dia primer de maig ha estat el més fort de la campanya d’enguany, de moment, amb 341 primeres captures. La resta de dies de la pentada s’han seguit anellant ocells a un bon ritme, acabant aquests primers dies amb una mitjana de prop de 100 ocells per dia. Com es pot veure al següent gràfic, hem aconseguit fer dues pentades seguides amb nombre alts, trencant la sèrie d’alts i baixos que havíem vist fins ara.

Alguns punts a destacar d’aquests dies és la captura de tres noves espècies, la boscarla de canyís (Acrocephalus scirpaceus) i la bosqueta comuna (Hippolais polyglotta), típiques dels dies finals de campanya.

La tercera nova espècie, és un ocell molt comú a l’illa de l’Aire, però molt poc comú trobar-lo enganxat a les xarxes. Es tracte de la baldritja grossa (Calonectris diomedea), nidificant abundant a l’illot.

Alguns aspectes rellevants fins ara, com hem anat comentant al llarg de la campanya, són les nul·les captures de vitrac forestes (Saxicola rubetra) i boscaler pintat gros (Locustella naevia), i els nombres que continuen sent molt baixos en relació a la mitjana històrica a dia 5 de maig de la tórtora (Streptopelia turtur) i el busqueret d’abatzer (Sylvia communis). Al següent enllaç es poden anar consultant totes les espècies https://apps.ornitologia.org/anella/migra/AIRE/charts

A continuació presentam la taula comparada de les captures dels darrers anys, hem afegit aleatòriament, els anys 2005 i 2009, on es pot anar veient que tot i no ser dels pitjors anys en captures, encara anam per davall de la mitjana. S’haurien de capturar a raó de 60 ocells per dia fins a final de campanya per arribar a la mitjana del projecte. La majoria d’espècies migrants transaharianes estan per davall de la mitjana, en canvi les presaharianes, que ja han passat gairebé totes, hauran estat més abundants que la mitjana històtica.

Aquest darrers dies hi ha hagut molts moviments d’anelladors i voluntaris a l’illa. Primer van sortir l’equip format per Rafel Triay, Emili Garriga, Nara i Arun Triay (també van sortir el biòlegs que estan estudiant i agafant mostres de paràsits als ocells), i van ser substituits per Santi Catchot, anellador responsable de l’estació, Lídia López, voluntària ja veterana a l’illa, i els nous col·laboradors Madalen Goitia, d’Aranzadi i Jorge Ezquerro, anellador de la Rioja. Esperem tenguin una bona estada a l’illa de l’Aire amb moltes captures i interessants espècies!

Categories: Novetats | Deixa un comentari

Un mes de campanya

S’han completat els primers 30 dies de campanya, ja només en falten 15 per acabar. Continua la mateixa tònica que hem anat veient durant tot el mes, captures, més o menys comparables a la mitjana històrica, entrades fortes d’ocells seguides de jornades de molt poques captures i uns números d’espècies anellades també molt normals. Però, aquest anàlisi només serveix si ho miram amb els resultats globals, perquè aquestes pujades i baixades tant grans de captures no ho havíem vist mai en els prop de 30 anys de feina feta a l’illa de l’Aire estudiant la migració. Sembla evident que la meteorologia està afectant molt els fluxes migratoria d’aquests petits passeriformes. En aquest gràfic que veim a continuació, amb les captures representades per pentades, es pot veure clarament aquestes oscil·lacions dels anellament.

A continuació comentam alguns aspectes d’interès que han passat aquests darrers cinc dies:

S’han capturat dos ocells amb anella estrangera. Els dos exemplars eren de l’espècie ull de bou de passa (Phylloscopus trochilus), el, primer anellat a Noruega i el segon de Suècie. La major part de les recuperacions d’aquesta espècie al llarg dels 30 anys de projecte provenen de la península escandinava.

Els pocs ocells anellats de l’espècie titeta groga (Motacilla flava), són de subespècies poc comuns. Aquesta darrera sembla ser Motacilla flava thunbergi, també provinent d’Escandinàvia.

  • Tres noves espècies durant els darrers cinc dies, el xòric (Falco tinnunculus), la bosqueta icterina (Hippolais icterina) i el culblanc (Oenanthe oenanthe). Hem entrat al maig sense cap captura de vitrac forester (Saxicola rubetra) ni de boscarla de canyís (Acrocephalus sciepaceus)!
  • Hi ha dues espècies que clarament s’han capturat, fins ara, per davall de la mitjana. Tot i que encara queden 15 dies de campanya i els nombres es poden recuperar, els anellaments fets durant el primer mes són molt baixos. No són els pitjors resultats històrics, però són certament preocupants. Aquestes espècies són el busqueret d’abatzer (Curruca communis) i la tórtora (Streptopelia turtur).

I com feim a cada pentada, aqui us deixam la llista dels anellaments d’enguany comparada amb els resultats dels darrers 10 anys. Com es podrà comprovar, seguim amb la línia vista fins ara, els migrants presaharians (ja han passat gairebé tots) estaran un poquet per damunt de la mitjana, i els transaharians, de moment, seguint els nombres històrics de captures.

I ja per acabar, comentar d’un altre canvi de guàrdia, divendres varen sortir els anelladors lleidatans Jaume Duaigües i Eladi Ribes, juntament amb Raül Escandell i es van incorporar a la campanya en Rafel Triay, amb na Nara i n’Arun Triay. A l’illa va quedar n’Emili Garriga. També s’han incorporat en Rafael Gutierrez i na Julia López, dos biòlegs que estan treballant estudiant els paràsits dels ocells migradors i sedentaris de l’illa.

Categories: Novetats | Deixa un comentari

Tornam a anar de baixada!

Com ja és normal aquest any, aquesta darrera pentada tocava baixada de captures, per seguir amb la tònica natural de resultats d’enguany. Els contrastos són molt grans, sobretot si miram els resultats per dies, amb jornades per damunt de les 300 captures, i altres que no arriben a les 20 per dia.

En aquests darrers cinc dies només s’han anellat 107 nous ocells, amb una única espècie nova, un ocell sedentari a l’illa de l’Aire, el colom salvatge (Columba livia). Per tant, ni una sola espècie migrant nova. De moment trobam a faltar espècies rares, però bastant regulars els darrers anys, com el busqueret xerraire (Curruca curruca), el busqueret emmascarat (Curruca hortensis) o les bosquetes (Hippolais ssp), i altres més comuns però que encara no s’han deixat veure com la boscarla de canyís (Acrocephalus scipaceus) o el vitrac forester (Saxicola rubetra). Aquesta setmana toca pujada de captures, esperem que totes aquestes espècies que trobam a faltar comencin a fer acte de presència.

Amb tant poques captures, pocs canvis veim a la taula comparativa a dia 25 d’abril. Continuem amb dades intermitges, tant en nombres generals com per espècies, més o menys similars a la mitjana històrica, però sense que hi hagi cap dada que sobresurti de les altres, llevat del comentaris que vàrem fer a la darrera entrada sobre les espècies presaharianes. Sembla que l’onada de calor que està patint tota la zona del Sahel està afectant la migració de les espècies transaharianes, com s’ha vist fins ara a la campanya de Yasmina, que ha acabat per davall dels nombres habituals de les darreres campanyes https://apps.ornitologia.org/anella/migra

També comentar el canvi de guàrdia aquest passat dilluns 25 d’abril, abandonant l’illa el grup format per Ioar de Guzmán, Richard Barnes, Beth Mejan i Mikel Yarza, deixant lloc al grup nou amb els anelladors Raül Escandell, Jaume Duaigües i Eladi Ribes, de les terres de ponent i de l’ICO, i el local Emili Garriga, que repeteix setmana de guàrdia. Esperam tenir una gran setmana de temps i de captures!

Però com sempre hi ha feina a fer, si un vol, continuam generant dades referents als exemplars pàl·lids d’ull de bou de passa (Phylloscopus trochilus) intentant esbrinar la possible presència de la subespècie acredula al seu pas per l’illa. Aqui veim un d’aquests exemplars més pàl·lids, amb la nul·la presència de plomes grogues, tant alpit com a les infracobertores alars. A la fotografia amb dos exemplars es pot veure el contrast amb l’exmplar més 2normal”, tot i que no és dels més pintats que passen per aquí!

Categories: Novetats | Deixa un comentari

Resultats a 20 d’abril

Com ja és normal aquests darrers dies, presentam el resum dels primers 20 dies de campanya, i amb un poc de retard com sempre últimament. Continuen els alts i baixos en les captures des de l’inici de la campanya i poca cosa es pot dir dels resultats generls que no s’hagi dit ja en anteriors entrades al blog.A la següent taula es poden veure les dades comparades dels 10 darrers anys a 20 d’abril, sense que hi hagi cap dada que sobresurti per serres comentada.

S’han anellat fins el moment 1513 ocells de 38 espècies diferents, amb 5 noves epècies aquesta darrera pentada. Cada vegada més contrastats els resultats, tant si ho miram per dies com per pentades, com es pot veure al següent gràfic.

Amb aquestes dades es fa molt díficil analitzar els resultats, sembla com si el temps meteorològic estigui influint totalment amb les captures. Però després et dones compte que algun dia no hi ha captutres, suposadament, pel vent i el temps, però un altre dia similar hi ha grans captures. La veritat és que fins que no s’analitzi el temps i les captures conjuntament, i no només de l’illa de l’Aire, si no de tota l’àrea de la Mediterrània occidental no acabarem d’entendre que passa amb la migració i el temps. Intentant analitzar per damunt aquestes dades que tenim fins ara, poques coses es veuen a simple vista. Potser destacar el lleuger retard dels migrants presaharians, agafant de base les tres espècies més anellades, el rupit (Erithacus rubecula), el busqueret de capell (Sylvia atricapilla), encara que hi hagi algun exemplar transaharià, i l’ull de bou comú (Phylloscopus collybita).

Pel que fa a les espècies migrants transaharianes, principals destinatàries d’aques estudi, a part dels alts i baixos generals dels totals de captures, que també afecten a les principals espècies migrants, poca cosa es pot dir. Els nombres generals ronden la mitjana històrica, és a dir, de nombres totals no anam malament, però aquests biaixos en les captures estan fent parar boigos els anelladors de cada torn. Si haguéssim de destacar alguna cosa, potser seria el rossinyol (Luscinia megarhynchos), que sobresurt de les línies generals mostrant un lleuger avanç i nombre per la data. Així i tot, aquest nombres s’han d’agafar amb pinces, podrien estar influenciats per les grans captures d’alguns dies.

D’aquests darrers cinc dies destaquen les abundants captures del dia 17 d’abril, arribant a les 320 primeres captures, destacant sobretot l’ull de bou de passa (Phylloscopus trochilus) amb 210 anellaments aquest dia. Ja sabem que aquesta espècie arriba a assolir gairebé el 50% de les captures totals, però no deixen de sorprendre les altes concentracions que es donen a l’illa de l’Aire alguns dies, com aquest dia 17. Sempre podeu consultar els resultas generals, o per espècies des d’aquesta aplicació https://apps.ornitologia.org/anella/migra/AIRE/charts

Pel que fa a les noves espècies, totes comunes per la data, però alguna més curiosa que altres, com per exempla la primera captura de pardal comú (Passer domesticus) o una altra de tudó (Columba palumbus)

Les altres tres espècies noves d’aquests darrers dies són l’enganapastors (Caprimulgus europaeus), el menjamosques gris (Muscicapa striata), tots tres de l’espècie continental, i la boscarla d’aigua (Acrocephalus schoenobaenus), migrant comú, però escàs durant el pas per l’illa de l’Aire.

Categories: Novetats | 1 comentari

La setmana més fluixa de la història!

Arribam a dia 15 d’abril i es compleix la tercera pentada de la campanya 2022. Abans de res, demanar disculpes a tots els seguidors del blog pel retard en publicar la nota de la comparativa del 15 d’abril. retard produït per causes alienes a la meva voluntat!

Normalment intent fer un petit anàlisi del que ha passat durant aquests darrers cinc dies, però aquesta vegada ho deixaré en mans de cadascú que llegeixi el bloc. Poc més de 100 ocells en els darrers cinc dies són dades, i probablement interessants per quan intensifiquem la recerca de la relació entre abundància de migració i condicions meteorològiques, però pels anelladors i voluntaris que habiten l’illa aquests dies es fan llargs. Només les captures de dia 13, amb 69 anellaments han donat color a l’estada dels quatre anelladors d’aquest torn. Els altres dies 8, 6, 14 i 16 (spoiler, la propera pentada s’animarà la campanya i algun dia s’anellaran més de 300 ocells). Si miram les captures d’aquests primers 15 dies, tant al gràfic de captures diàries com al de captures per grups de cinc dies (pentades) veim com els nombres tenen uns alts i baixos molts grans, que fan molt mal interpretar. Es passa de molt poques captures a dies de més de 200. Com sempre, haurem d’esperar a acabar la campanya per veure si es poden treure conclusions més clares.

I si ens anem a la comparativa amb els darrers deu anys, els resultats parcials a 15 d’abril d’enguany es situen més o meny pel mig, no és ni el pitjor any ni el millor. Tampoc hi ha cap espècies que sobretsurti, ni per damunt ni per davall dels resultats dels darrers anys. Ni presaharians ni transaharians, tot molt normal, si no fos pels alts i baixos que hem comentat abans. No hi ha ni una espècie que es pugui destacar, potser la única cosa destacable han estat les abundants captures del busqueret de garriga oriental (Curruca cantillans albistriata). Aprofit per recordar que a la següent taula les captures agrupades sota l’antic nom de Sylvia cantillans corresponen a les captures de Curruca iberiae, Curruca subalpina i Curruca cantillans. Recordam que abans de la separació d’aquestes antigues subespècies en noves espècies, els resultats aparaeixien conjunts, i ara mateix és gairebé impossible separar els resultats d’aquells anys, i per tant no podríem fer la comparació. Per tenir aquest punt de comparació seguirem presentant els resultats com una sola espècie, tot i que als fulls de camp estan anellats com a espècies diferents.

Només tres espècies s’afegeixen a la llista total de captures, la tórtora turca (Streptopelia decaocto), gairebé com a captura anecdòtica, i la tardana de titeta sorda (Anthus pratensis) i la primerenca de dos exemplars d’ull de bou xiulaire (Phylloscopus sibilatrix).

Per acabar, agrair als voluntaris que han passat aquesta setmana a l’illa, amb pocs ocells, vent i algun dia de pluja (l’any que ve tindrem més sort) i donar la benvinguda al nou i heterogeni grup liderat per l’anelladora Ioar de Guzmán (Aranzadi) amb el suport de l’anellador britànic Richard Barnes (BTO) i l’ajuda de la ja veterana a l’illa de l’Aire Beth Mejan de l’ICO, tots ells vells coneguts de la campanya, i també la col·laboració d’en Mikel Yarza (Aranzadi) que ve a l’illa per primera vegada. Gràcies per la feina i sort en la vostra setmana!

Categories: Novetats | Deixa un comentari

Primers 10 dies

Arribats a dia 10 d’abril es compleixen les dues primeres pentades de la campanya 2022. És hora de començar a fer algunes reflexions sobre els resultats d’aquests primers dies de campanya. S’han fet un total 863 primeres captures, comptant anellaments i recuperacions, de 30 espècies diferents. Les noves espècies d’aquesta darrera pentada són busqueret mosquites (Sylvia borin), captura bastant primerenca, menjamosques negre (Ficedula hypoleuca), tord de colleret (Turdus torquatus), espècie bastant escassa, coa-roja de barraca (Phoenicurus ochruros), migrant presaharià, també s’han capturat els primers mussols (Otus scops), ull de bou pàl·lid (Phylloscopus bonelli), ull de bou ibèric (Phylloscopus ibericus), també molt primerenca la primera tórtora (Streptopelia turtur) i un verderol (Chloris chloris).

Dos exemplars de les espècies presaharianes que encara s’estan capturant a l’illa de l’Aire

S’ha capturat la primera espècie amb anella estrangera, un busqueret de capell (Sylvia atricapilla) amb anella alemanya i com a destacat, les captures constants de busqueret de garriga oriental (Curruca cantillans albistriata), 5 ja en el total de captures i un exemplar de capsigrany (Lanius senator) de la subespecie niloticus. Aquesta subespècie es caracteritza per la taca blanca de les primàries, que sobresurt de les cobertores i pel blanc de la base de les dues rectrius centrals.

Pel que fa a les captures totals, veim com els números d’aquest any es situen entre els tres millors, en quant a captures, dels darrers 10, notant-se un augment sobretot en el nombre d’ocells presaharians però també en el de transaharians, encara que aquí sigui molt més suau la pujada. A la taula següent podeu comparar els resultats dels darrers 10 anys, exceptuant la campanya del 2020 que es va suspendre per les raons que tothom sap.

Per poder comparar amb les dades antigues, s’han seguit emprant els noms científics antics, i en el cas del busqueret de garriga fins i tot les actuals espècies que se’n deriven de l’antiga Sylvia cantillans estan comptabilitzades com una sola espècie. Per més informació us podem dir que les 38 Sylvia cantillans de la taula representaen 26 Curruca iberiae, 6 Curruca subalpina, 5 Curruca cantillans albistriata i 1 Curruca cantillans cantillans. I ja posats, dels 8 Lanius senator n’hi ha 4 de la subespècie badius, tres de la nominal i un altre de l’oriental niloticus.

Per acabar aquesta entrada al bloc volem despedir el grup que ha estat anellant fins a dia d’avui, 11 d’abril (Luís, Óscar, Josep i Borja) i donar la benvinguda al nou equp conformat per Raül com a anellador amb l’ajuda de n’Emili Garriga de la SOM, n’Alba Palomo anelladora auxiliar de l’ICO i na Sara Malagarriga, ambientòloga en pràctiques de la UB.

Categories: Novetats | 2 comentaris

Bloc a WordPress.com.